Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 – Deze voorwaarden alsmede het Nederlands recht zijn van toepassing op alle overeenkomsten van All in Eindhoven, nader te noemen: ALL IN EINDHOVEN
1.2 – Openingstijden: Deze worden op de Website van ALL IN EINDHOVEN alsmede aan de kassa bekendgemaakt. ALL IN EINDHOVEN hanteert de openingstijden aan de hand van gemaakte reserveringen. ALL IN EINDHOVEN behoudt zich, ten alle tijden, het recht om eerder te sluiten en/of later te openen.
1.3 – Personen waarvan blijkt of verwacht wordt dat zij de orde of rust verstoren, danwel onsportief of ander hinderlijk gedrag vertonen, kan zonder opgaaf van redenen de toegang tot het pand worden ontzegd, zonder enig recht op teruggave van betaalde gelden.
– Toeschouwers mogen uitsluitend in het Horecagedeelte verblijven. Zij mogen de activiteitenruimtes niet betreden zonder nadrukkelijke toestemming van het personeel.
1.4 – Het is bezoekers niet toegestaan:
-Te roken in welke vorm dan ook of te vapen op plaatsen, anders de hiervoor ingerichte rookplek buiten.
-Vuur in welke vorm dan ook te gebruiken.
-Drugs bij te dragen en/of te gebruiken in welke vorm dan ook.
-Zelf meegenomen eten en/of drinken te nuttigen, zonder nadrukkelijke toestemming van ALL IN EINDHOVEN.
-Alle hierboven genoemde verboden, kunnen bij overtreding leiden tot onmiddellijke verwijdering/weigering, tot ALL IN EINDHOVEN, en eventuele aangifte bij de politie, zonder enig recht op teruggave van betaalde gelden.
1.6 – In geval van bespreking van een groepsarrangement wordt de contractpartij van ALL IN EINDHOVEN verantwoordelijk gehouden en aansprakelijk gesteld voor gedragingen en schade, aangericht door deelnemers aan het geboekte arrangement.
1.7 – ALL IN EINDHOVEN heeft ten allen tijde het recht om, op grond van onder invloed zijnde personen, van drank en/of drugs, de toegang tot de het pand te ontzeggen, zonder enig recht op teruggave van betaalde gelden.
1.8 – Het auteursrecht van beeldmateriaal welke vastgelegd zijn tijdens een activiteit van All in Eindhoven blijft te allen tijde eigendom van All in Eindhoven BV. All in Eindhoven behoudt zicht het recht voor om dit beeldmateriaal voor promotionele doeleinden te gebruiken.

 

2. Reserveringen
2.1 – Alle offertes en aanbiedingen van ALL IN EINDHOVEN zijn geheel vrijblijvend.
2.2 – In geval van boeking is het opgegeven aantal deelnemers 14 dagen voor aanvang bindend.
2.3 – Eventuele wijzigingen op de bevestiging dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de reservering doorgegeven te worden en mogen maximaal 10% afwijken. Daarna is het aantal personen bindend en dient ook voor het aantal gereserveerde plaatsen betaald te worden.
2.4 – Indien een boeking geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt zijn de volgende kosten verschuldigd.:
-Tot 3 maanden voor de datum van het geboekte: 25% van de totale kosten
-Tot 2 maanden voor de datum van het geboekte 50% van de totale kosten
-Tot 1 maand voor de datum van het geboekte 75% van de totale kosten
-Voor een kortere termijn 100% van de totale kosten Een en ander laat onverlet het verhalen van mogelijke overige schade, ontstaan door de annulering.
-Meestal kan een reservering kosteloos verplaatst worden, mocht de geplaatste boeking om wat voor reden dan ook, niet door kunnen gaan. ALL IN EINDHOVEN behoudt zich, ten alle tijden, het recht om alsnog annuleringskosten in rekening te brengen.
-Corona noot: Mochten de Coronamaatregelen worden aangescherpt waardoor het arrangement geen doorgang meer kan vinden vervallen de hierboven genoemde annuleringskosten en wordt er
redelijkerwijs naar een passende oplossing gezocht. Het wijzigen van het aantal personen binnen de 7 dagen voor aanvang zonder hiervoor kosten te maken is mogelijk als de afmelding te maken heeft met een Corona (zelf positief getest of iemand uit directe omgeving). Hierbij kan een
doktersverklaring worden opgevraagd, deze dient dan aangeleverd te worden.
2.5 -Hoewel de directie van ALL IN EINDHOVEN een verzoek om wijziging, aanvulling of correctie van een gesloten overeenkomst welwillend zal overwegen, bestaat tot een dergelijke instemming geen
enkele verplichting.
2.6 – ALL IN EINDHOVEN behoud zich te allen tijden het recht het buffet te vervangen door een alternatief buffet van dezelfde kwaliteit/prijs. Indien dit van toepassing zal zijn, wordt dit vooraf naar u gecommuniceerd.
2.7 – ALL IN EINDHOVEN behoud zich te allen tijden het recht, om een gemaakte reservering te verplaatsen, zonder enig recht op teruggave van betaalde gelden.

 

3. Aansprakelijkheid
3.1 – ALL IN EINDHOVEN is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan bij ondertekenaar van een overeenkomst dan wel derden i.v.m. geleverde diensten of goederen, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in grove schuld bij uitvoering van onderhavige overeenkomst.
3.2 – De activiteit Bijlwerpen bij ALL IN EINDHOVEN geschiedt geheel op eigen risico, en ALL IN EINDHOVEN is op generlei wijze aansprakelijk. Er worden strenge veiligheidsvoorschriften gehanteerd welke, ten alle tijden, nageleefd dienen te worden zo ook instructies van medewerkers.
3.3 – ALL IN EINDHOVEN is met name niet aansprakelijk te stellen voor schade indien deze schade (mede) zijn oorzaak vindt in het niet nakomen van gestelde regels of ter plaatse gegeven aanwijzingen van medewerkers van ALL IN EINDHOVEN
3.4 – Ingeval niet toerekenbare tekortkoming de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert is ALL IN EINDHOVEN bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit enig recht geeft op schadevergoeding.
3.5 – ALL IN EINDHOVEN is niet aansprakelijk voor verlies van geld en/of goederen van derden waaronder ondertekenaar. Dit geldt tevens voor afgifte door voor noemden van goederen e.d. aan personeel van ALL IN EINDHOVEN.
3.6 – Reclamaties worden door ALL IN EINDHOVEN slechts in behandeling genomen indien direct kenbaar gemaakt aan bevoegd personeel. Bij het verlaten van het pand vervalt het reclamatierecht.

4. Betaling
4.1 Alle prijzen zijn incl. BTW tenzij anders aangegeven. Betaling geschiedt direct per pin bij aanvang arrangement, danwel vooraf binnen de door ALL IN EINDHOVEN gestelde termijn. Indien niet betaald wordt binnen de door ALL IN EINDHOVEN gestelde termijn, behoudt ALL IN EINDHOVEN zich het recht voor de reservering te annuleren. Dit laat onverlet de betalingsverplichting van de boekende partij.
4.2 Alle betalingen dienen voldaan te worden, per pin ten kantore van ALL IN EINDHOVEN, danwel via overschrijving naar een door ALL IN EINDHOVEN aan te wijzen bankrekening.
4.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALL IN EINDHOVEN is het niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens ALL IN EINDHOVEN , te compenseren met een vordering op ALL IN EINDHOVEN uit welken hoofde dan ook.
4.4 Bij niet- of niet tijdige betaling dan wel niet behoorlijke nakoming van enige op de boekende partij rustende verplichting, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ALL IN EINDHOVEN zonder enige ingebrekestelling het recht om de boekende partij over het gehele verschuldigde bedrag 1,5 % rente per maand van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de aan ALL IN EINDHOVEN verder toekomende rechten, waaronder het recht op de boekende partij alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, deze laatsten voor minimaal 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,00 te verhalen.